Dokumentacija za gradnju

Dokumentacija za gradnju
Za gradnju obiteljske kuće potrebno vam je pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, glavni projekt i elaborat iskolčenja građevine
Obiteljska kuća definirana je kao objekt bruto građevinske površine do 400 četvornih metaraGradnju kuće možete započeti nakon što ishodite sljedeće dokumente:
- pravomoćno rješenje o uvjetima građenja
- glavni projekt
- elaborat iskolčenja građevine.
Rješenja o uvjetima građenja izdaju veliki gradovi (iznad 35.000 stanovnika) i gradovi sjedišta županija za svoje područje ili županijski uredi za sve ostale općine i gradove na području županije.
Glavni projekt izrađuje projektant, a po potrebi kontrolira revident. Elaborat iskolčenja građevine izrađuje ovlašteni geodet.
Rješenje o uvjetima građenja
Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja podnosi se u pisanom obliku posebnim odjelima velikih gradova i gradova koji su sjedišta županija ili županijskom upravnom tijelu.
Uz zahtjev trebate priložiti:
- tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi
- dokaz o pravu građenja na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na - -postojećoj građevini ako je riječ o dogradnji
- posebne uvjete tijela državne uprave nadležnog za poslove kulturnih dobara za građevinu koja se nalazi u naselju ili dijelu naselja koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno-povijesna cjelina ili je građevina upisana u taj registar kao kulturno dobro.
Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daje idejno-tehničko rješenje i smještaj građevine na građevnoj čestici na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi. Izrađuje ga projektant (ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer), a mora sadržavati podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima.
Idejni projekt zajedno s rješenjem o uvjetima građenja dužni ste trajno čuvati.
Dokaz o pravu građenja može biti:
- izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi
- ugovor ili odluka nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti
- ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje ili rekonstrukcija
- pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine u slučaju rekonstrukcije te građevine ako posebnim zakonom nije drukčije određeno
- pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.
Glavni projekt
Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva propisanim zakonom. Izrađuje ga projektant (ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer).
Ovisno o vrsti građevine odnosno radova, glavni projekt sadrži:
- arhitektonski projekt
- građevinski projekt
- elektrotehnički projekt
- strojarski projekt
- troškovnik projektiranih radova.
Glavni projekt može sadržavati i druge vrste projekata (geodetski projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt i slično).
Kontrolu glavnog projekta, ovisno o obilježjima građevine, odnosno radova provodi revident. Revident obavlja kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od buke, uštede energije i toplinske zaštite, kao i zaštite okoliša i o tome sastavlja pisano izvješće te ovjerava dijelove projekta.
Elaborat iskolčenja
Iskolčenje građevine je ucrtavanje tlocrta vanjskog obrisa objekta na gradilištu, odnosno određivanje točnog mjesta na građevnoj čestici na kojem će se graditi objekt. Izrađuje ga ovlašteni geodet.