Lokacijska dozvola


LOKACIJSKA DOZVOLA

Za sve građevine, osim za zgrade do 400m2 bruto površine, i
poljoprivredne građevine do 600m2 bruto površine, izdaje se lokacijska
dozvola.

LOKACIJSKA DOZVOLA je upravni akt kojim se određuju urbanistički
elementi za namjeravani zahvat u prostoru, a postupak se provodi
prema člancima 103. do 118. ZPUG.

Utvrđuje se naročito:
-                     -  oblik i veličina građevinske čestice, namjena i gabariti građevine
-                     -  broj stanova ili poslovnih prostora u zgradi te njihov sadržaj
-                     -  uvjeti priključenja na prometnicu
-                    -  uređenje parcele (parkiranje vozila,zelene površine)
-                    -  način priključenja na komunalnu infrastrukturu
           (elektroopskrba, dovod vode i odvodnja, telekomunikacije i sl.)
-                    -   smještaj pomoćnih građevina na parceli,
-                     - uvjeti zaštite okoliša i drugo,ovisno o vrsti objekta koji se namjerava
           graditi

Zahtjevu se prilaže:
-                     -  izvadak iz katastarskog plana
-                     -  tri primjerka idejnog projekta izrađenog od ovlaštenog inženjera odgovarajuće
struke
-                     -  dokaz pravnog interesa.

Pravni interes može biti predugovor o kupnji nekretnine, suglasnost
vlasnika građevinske čestice podnositelju zahtjeva ili slično.

 U fazi izdavanja lokacijske dozvole podnositelj zahtjeva ne mora imati riješeno
pitanje vlasništva u potpunosti.

Lokacijskom dozvolom se ne odobrava gradnja, već je po konačnosti
lokacijske dozvole potrebno pribaviti potvrdu glavnog projekta.