Obveza prije početka radova

Obveze prije početka radova
Prije početka građevinskih radova trebate podnijeti prijavu početka gradnje, osigurati gradilište i propisno ga označiti
Prijavu početka gradnje obvezni ste dostaviti nadležnom upravnom tijelu, građevinskoj inspekciji i inspekciji rada, najkasnije osam dana prije početka gradnje. Pismenu prijavu nastavka radova dužni ste podnijeti i ako ste nakon početka gradnje imali prekid dulji od tri mjeseca. 
U prijavi početka građenja trebate navesti izvođača i oznaku elaborata iskolčenja.
Osiguranje gradilišta  
Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. U slučaju prekida građenja, dužni ste poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih građevina, zemljišta i drugih stvari.
Označavanje gradilišta
Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta.
Ako je građevina na kojoj se izvode radovi upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, na ploči mora biti i naznaka da se radi o kulturnom dobru.
Dodatne informacije: