Cijena gradnje kuće


Cijena gradnje obiteljske kuće do 400m²

 Cijena gradnje obiteljske kuće ovisi o više faktora vrsti konstrukcije, vrsti materijala, transportu na gradilištu i na gradilište, također tipu objekta, dali je prizemnica, na kat, kaskadno ili razvedena. Prizemnice u pravilu imaju najveću cijenu na brutto površini, jer im se obračunavaju svi zemljani radovi, temelji, krovište na malu bruto površinu.
   Kod objekata na kat svi navedeni radovi se obračunavaju na kompletnu bruto površinu  (prizemlje + kat ), tako da se umanjuje cijena brutto površine.
   Najveće povećanje cijene po brutto površini je na objektima koji u svom projektu sadrže a.b. podrum i tipu krovišta, jer popratno se uvećavaju količine H.I., armature, betona, iskopa materijala, a krovište može biti jednostrano, dvostrano ili četverostrano,razvedeno na više visina, sa kućicama, a također ovisi i o vrsti pokrova,šindra, crijep, profililirani limovi.
   
   Svakako da objekti, koji imaju dosta armirano-betonskih radova imaju i veće cijene, ali takvi objekti su daleko kvalitetniji i otporniji na  tektonske poremećaje, što uvelike povećava sigurnost same građevine, zato najviše pozornosti se treba posvetiti armirano-betonskim radovima.Ukoliko želite ponudu od izvođača radova tražite specifikaciju armature po konstruktivnim elementima, a prilikom izbora bilo bi poželjno da bude prisutan i nadzorni inžinjer koji može dati svoje stručno mišljenje, jer nadzorni inžinjer je najvažnija osoba koja svojim potpisom na konačno izvješće daje suglasnost da je objekt građen po pravilu struke.

Niski rohbau gradnja od 130 – 160 €/m2,  izvodi se samo zemljani radovi, H.I. radovi, toplinske izolacije i građevinski radovi, ali bez pregradnih zidova. 

Rohbau gradnja od 180 – 240  €/m² je najčešća gradnja,  izvode se zemljani radovi, H.I., toplinske izolacije, građevinski radovi, krovište i limarija.

Visoki rohbau od 280 – 310 €/m², izvode se zemljani radovi, H.I., toplinske izolacije, građevinski radovi, krovište, limarija, fasaderski radovi, žbukanja, glazure.

Ključ u ruke od 495 – 600 €/m², izvode se kompletni zemljani radovi sa okolišem, svi građevinsko-obrtnički radovi, elektro-strojarski radovi, tj. kompletan objekt za useljenje bez namještaja.Cijena se može odrediti troškovnikom ili na osnovu idejnog projekt, pa čak i malo kvalitetnijeg nacrta, koji možete sami
nacrtati. Ukoliko imate želju da znate vrijednost radova na svom objektu obratite se našem timu koji će Vam u kratkom roku izračunati cijenu.


Više na stranici    http://trazimzagradnjukuce.blogspot.com/1. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1 RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
1.1.1Skidanje starog pokrova sa objekta.m2
1.1.2Demontaža krovne limarije.m1
1.1.3Rušenje međukatne konstrukcije od AB ploče.m2
1.1.4Rušenje međukatne konstrukcije od MONTA ili FERT gredica.m2
1.1.5Vađenje postojeće dotrajale vanjske stolarije.kom
1.1.6Ručno rušenje zidova od opeke i betonskih bloketa.m3
1.1.7Ručno rušenje zidova od betona i armiranog betona.m3
1.1.8Strojno rušenje zidova od opeke i betonskih bloketa.m3
1.1.9Strojno rušenje zidova od betona i armiranog betona.m3
1.1.10Strojno rušenje AB konstruktivnih elemenata (stupovi, grede, nadvoji i sl.).m3
1.1.11Rušenje oštećenih i dotrajalih dimnjaka.m3
1.1.12Otucanje stare žbuke sa zidova.m2
1.1.13Otucanje stare žbuke sa stropova.m2
1.1.14Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišta na deponiju.m3
1.2 ZEMLJANI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
1.2.1Površinski iskop zemlje (III kat) dubine do 20 cm.m3
1.2.2Ručni iskopi u tlu III kategorije, širine do 1.00 m, dubine do 2.00 m.m3
1.2.3Strojni iskopi u tlu III kategorije, širine do 1.00 m, dubine do 2.00 m.m3
1.2.4Zatrpavanje oko temelja zemljom i materijalom dobivenim od iskopa uz potrebno nabijanje.m3
1.2.5Dobava i ugradba nasipa od tucanika ili krupnog šljunka ispod betonske podloge.m3
1.3 ZIDARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
1.3.1Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od pune opeke. U cijenu uključeni rad i materijal.m3
1.3.2Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od blok opeke. U cijenu uključeni rad i materijal.m3
1.3.3Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od kamena. U cijenu uključeni rad i materijal.m3
1.3.4Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) blokovima od porobetona. U cijenu uključeni rad i materijal.m3
1.3.5Zidanje pregradnih zidova d = 7cm punom opekom. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.3.6Zidanje pregradnih zidova d = 7cm šupljom (saćastom) opekom. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.3.7Zidanje pregradnih zidova d = 12cm punom opekom. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.3.8Zidanje pregradnih zidova d = 12cm šupljom (saćastom) opekom. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.3.9Zidanje pregradnih zidova d = 10cm siporeks blokovima. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.3.10Grubo i fino žbukanje zidova strojnom gips-vapnenom žbukom u debljini sloja do 2 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.3.11Grubo i fino žbukanje stropova strojnom gips-vapnenom žbukom u debljini sloja do 2 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.3.12Izrada "plivajućeg" cementnog estriha d=5 cm. Estrih dilatirati od zidova stiroporom d= 2cm te ugraditi mrežu Q 131 ili armirati propilenskim mikrovlaknima. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.3.13Dobava i ugradba montažnih nadvoja nad vratima i prozorima.kom
1.3.14Zidanje dimnjaka od obične pune opeke. U cijenu uključeni rad i materijal.m3
1.3.15Zidanje dimnjaka tipa "Schiedel" presjeka 40/40 cm, sa otvorom O 16cm, komplet sa svim fazonskim komadima i sve po uputi proizvođača. U cijenu uključeni rad i materijal.m1
1.4 TESARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
1.4.1Izrada dvostrane oplate za temelje. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m2
1.4.2Izrada dvostrane oplate nadtemeljnih zidova. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m2
1.4.3Izrada dvostrane oplate za AB zidove - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m2
1.4.4Izrada oplate za AB ploču - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m2
1.4.5Izrada trostrane oplate za AB grede - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m2
1.4.6Izrada četverostrane oplate za AB stupove - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m2
1.4.7Izrada dvostrane oplate za AB horizontalne serklaže. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m2
1.4.8Izrada dvostrane oplate za AB vertikalne serklaže. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m2
1.4.9Izrada oplate za AB stubište. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m2
1.4.10Izrada drvene krovne konstrukcije dvostrešnog, trostrešnog i četverostrešnog krovišta iz piljene drvene građe od četinara II klase. U cijenu je uključena sva drvena građa, sav potreban okov spojeva i usidrenja te sav rad na prijenosu i izradi.m3
1.4.11Opšivanje krovne kose plohe daskama d=24mm (daskanje) i pokrivanje jednim slojem obične ljepenke s odgovarajućim preklopom. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.4.12Opšivanje istaka krova obrađenom drvenom oplatom na pero i utor. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.4.13Letvanje kosih krovnih ploha drvenim letvama 3/5 cm za biber crijep. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.4.14Dodatno letvanje u poprečnom smjeru (kontraletve) drvenim letvama 5/8 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.4.15Izrada fasadne skele.m2
1.5 ARMIRAČKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
1.5.1Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava šipkaste armature B500B.kg
1.5.2Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava mrežaste armature B500B.kg
1.6 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
1.6.1Betoniranje podložnog betona ispod temelja sa betonom C16/20. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradba betona.m2
1.6.2Betoniranje temelja u zemlji i dvostranoj oplati sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m3
1.6.3Betoniranje nadtelejnih zidova sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m3
1.6.4Betoniranje podne betonske ploče d=10 cm sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m3
1.6.5Betoniranje AB zidova betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m3
1.6.6Betoniranje AB ploče sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m3
1.6.7Betoniranje AB greda i nadvoja u nosivim zidovima betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m3
1.6.8Betoniranje AB stupova betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m3
1.6.9Betoniranje vertikalnih serklaža betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m3
1.6.10Betoniranje horizontalnih serklaža betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m3
1.6.11Betoniranje AB stubišta betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m3
1.6.12FERT strop - dobava elemenata, izrada, montaža i betoniranje rebara, ispuna i tlačne ploče polumontažne stropne konstrukcije sa betonom C25/30.m2
1.7 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
1.7.1Pokrivanje krova biber crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.7.2Pokrivanje krova utorenim crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.7.3Pokrivanje krova profiliranim betonskim crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.7.4Pokrivanje krova kupom kanalicom. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.7.5Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov biber crijepom. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.7.6Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov utorenim crijepom. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.7.7Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov profiliranim betonskim crijepom. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
1.7.8Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov kupom kanalicom. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
2. INSTALATERSKI RADOVI
2.1 INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
2.1.1Izrada instalacije vode i kanalizacije za umivaonik, obračun po uljevno-izljevnom mjestu. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.kom
2.1.2Izrada instalacije vode i kanalizacije za perilicu rublja, obračun po uljevno-izljevnom mjestu. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.kom
2.1.3Izrada instalacije vode i kanalizacije za tuš kadu, obračun po uljevno-izljevnom mjestu. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.kom
2.1.4Izrada instalacije vode i kanalizacije za ležeću kadu, obračun po uljevno-izljevnom mjestu. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.kom
2.1.5Izrada instalacije vode za bojler. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.kom
2.1.6Izrada instalacije vode i kanalizacije za sudoper, obračun po uljevno-izljevnom mjestu. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.kom
2.1.7Izrada instalacije vode i kanalizacije za perilicu suđa, obračun po uljevno-izljevnom mjestu. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.kom
2.1.8Montaža ugradbenog vodokotlića. U cijenu je uključen rad, a vodokotlić je u režiji investitora.kom
2.1.9Montaža WC-školjke. U cijenu je uključen rad, a WC školjka je u režiji investitora.kom
2.1.10Montaža tuš kade, tuš kabine i pripadajuće slavine. U cijenu je uključen samo rad, a oprema je u režiji investitora.kom
2.1.11Montaža ležeće kade i pripadajuće slavine. U cijenu je uključen samo rad, a oprema je u režiji investitora.kom
2.1.12Montaža umivaonika i pripadajuće slavine. U cijenu je uključen samo rad, a oprema je u režiji investitora.kom
2.1.13Montaža bojlera i spajanje na vodu. U cijenu je uključen samo rad, a oprema je u režiji investitora.kom
2.1.14Montaža kutnog ventila te spajanje perilice rublja na vodu i kanalizaciju. U cijenu je uključen rad, a oprema je u režiji investitora.kom
2.1.15Montaža kutnog ventila te spajanje perilice suđa na vodu i kanalizaciju. U cijenu je uključen rad, a oprema je u režiji investitora.kom
2.1.16Montaža slavina te spajanje sudopera na kanalizaciju. U cijenu je uključen rad, a oprema je u režiji investitora.kom
2.1.17Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.sat
2.2 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
2.2.1Izrada nove el. instalacije za rasvjetna mjesta. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.kom
2.2.2Izrada nove el. instalacije za utičnice. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.kom
2.2.3Izrada nove el. instalacije za telefon. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.kom
2.2.4Izrada nove el. instalacije za antenu. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.kom
2.2.5Demontaža starih lustera i plafonjera, utovar i odvoz na gradski deponij.kom
2.2.6Montaža novih plafonjera. U cijenu je uključen samo rad.kom
2.2.7Montaža novih utičnica i prekidača. U cijenu je uključen samo rad.kom
2.2.8Montaža novog el. omarića sa ugradnjom automatskih osigurača i FID sklopkom. Plombiranje brojila od strane elektre. U cijenu je uključen samo rad.kom
3. OBRTNIČKI RADOVI
3.1 LIMARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.1.1Izrada i montaža visećeg žlijeba o 12cm na okapnom rubu krova. Žlijeb je iz pocinčanog lima d=0.55 mm pričvršćen na rogove pocinčanim željeznim kukama.m1
3.1.2Izrada i montaža vertikalnih odvodnih cijevi o 12cm iz pocinčanog lima d=0.55mm. Vertikale su o zid pričvršćene pocinčanim obujmicama na razmaku od cca 1.00m.m1
3.1.3Izrada i montaža koljena vertikalnih odvodnih cijevi. Koljena su o 12cm, izrađena iz pocinčanog lima d=0.55mm.kom
3.1.4Izrada i opšivanje dimnjaka sa jednim otvorom pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine 50cm.kom
3.1.5Izrada i opšivanje krovne uvale pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine 60cm.m1
3.1.6Izrada i opšivanje zabatnog ruba krova pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine 33cm.m1
3.1.7zrada i montaža prozorske klupčice iz pocinčanog lima d=0.55 mm, razvijene širine 25 cm.m1
3.1.8Dobava i ugradba snjegobrana.m1
3.2 GIPS-KARTONSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.2.1Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 5 cm (zid debljine 7,5 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.2.2Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 7,5 cm (zid debljine 10 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.2.3Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 10 cm (zid debljine 12,5 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.2.4Izrada obloge zida od 1x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.2.5Izrada kosog spuštenog stropa od 1x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.2.6Izrada ravnog spuštenog stropa od 1x1 GK ploča sa spuštanjem do 50,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.2.7Izrada ravnog spuštenog stropa od 1x1 GK ploča sa spuštanjem do 100,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.2.8Obrada špaleta od GK ploča širine do 20,00 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m1
3.2.9Obrada špaleta od GK ploča širine više od 20,00 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m1
3.2.10Izrada L maske od GK ploče širine do 20x20 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m1
3.2.11Izrada L maske od GK ploče širine više od 20x20 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m1
3.2.12Izrada U maske od GK ploče širine do 20x20 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m1
3.2.13Izrada U maske od GK ploče širine više od 20x20 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m1
3.2.14Ugradnja mineralne vune debljine 5 cm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.2.15Ugradnja mineralne vune debljine 10 cm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.2.16Ljepljenje GK ploče na zidove i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.2.17Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.sat
3.3 IZOLATERSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.3.1Izrada horizontalne hidroizolacije poda na donju betonsku podlogu. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
3.3.2Izrada hidroizolacije nosivih zidova, širine do 30 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
3.3.3Dobava i ugradba toplinske izolacije (kombi-ploče) na vertikalne i horizontalne serklaže, stupove i AB nadvoje.m2
3.3.4Dobava i ugradba toplinske izolacije podova od okipor ploča d=5 cm.m2
3.4 KERAMIČARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.4.1Postavljanje keramičkih pločica dim 20x20 cm ili veće, na ljepilo. U cijenu su uključeni rad i vezni materijal, a keramika i masa za fugiranje su u režiji investitora.m2
3.4.2Postavljanje bordura, sokla i obrada špaleta keramičkim pločicama. U cijenu su uključeni rad i vezni materijal, a keramika, bordure i masa za fugiranje su u režiji investitora.m1
3.4.3Ugradnja aluminijske dilatacijske lajsne na spoju keramike i parketa. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.m1
3.4.4Postava kutnih PVC lajsni na svim istaknutim uglovima. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.m1
3.4.5Ugradnja vratašca za kadu. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.kom
3.4.6Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.kg
3.5 KAMENOREZAČKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.5.1Postavljanje kamenih prozorskih klupčica. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.m1
3.5.2Oblaganje podova kamenom. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.m2
3.5.3Oblaganje zidova kamenom. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.m2
3.5.4Izrada kamenog sokla. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.m1
3.6 PODOPOLAGAČKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.6.1Izvedba izravnavajućeg sloja masom za izravnanje 3 mm debljine, uz primjenu odgovarajućeg predpremaza, na čvrstom, očišćenom i suhom cementnom estrihu. Izravnavajući sloj obavezno strojno prebrusiti. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.6.2Polaganje PVC podne obloge na pripremljenu podlogu ljepljenjem. U cijenu je uključeno ljepilo, a PVC podna obloga je u režiji investitora.m2
3.6.3Postava elastične podne obloge od linoleuma ljepljenjem. U cijenu je uključeno ljepilo i rad, a linoleum je u režiji investitora.m2
3.6.4Izvedba obojenog dvokomponentnog samonivelirajućeg poliuretanskog poda, debljine sloja 1.6 mm na pripremljenu podlogu. Izvedba poda uključuje 3 faze rada: impregniranje podloge, izlijevanje mase i posipavanje listića te završno lakiranje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.6.5Polaganje tapisona na pripremljenu podlogu ljepljenjem. U cijenu su uključeni ljepilo i rad, a tapison je u režiji investitora.m2
3.6.6Polaganje gume debljine 3 mm na pripremljenu podlogu ljepljenjem. U cijenu su uključeni ljepilo i rad, a guma je u režiji investitora.m2
3.6.7Postavljanje drvenog sokla visine 10 cm. U cijenu je uključen samo rad, a lajsne su u režiji investitora.m1
3.6.8Postavljanje PVC sokla ljepljenjem, visine 15 cm. U cijenu je uključen samo rad, a lajsne su u režiji investitora.m1
3.6.9Postavljanje kutnih plastičnih lajsni ljepljenjem na spoju poda i zida. U cijenu je uključen rad, a lajsne su u režiji investitora.m1
3.6.10Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju pijeska debljine 4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom. U cijenu uključen samo rad, a ostalo u režiji investitora.m2
3.6.11Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.sat
3.7 PARKETARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.7.1Mjerenje vlage podloge (estriha).kom
3.7.2Postavljanje laminata na pripremljenu podlogu. U cijenu je uključen samo rad, a laminat je u režiji investitora.m2
3.7.3Postavljanje parketa do 30 cm dužine na pripremljenu podlogu. U cijenu je uključen rad, a parket i ljepilo su u režiji investitora.m2
3.7.4Postavljanje parketa dužeg od 30 cm dužine na pripremljenu podlogu. U cijenu je uključen rad, a parket i ljepilo su u režiji investitora.m2
3.7.5Postavljanje gotovog panel parketa na pripremljenu podlogu. U cijenu je uključen rad, a parket i ljepilo su u režiji investitora.m2
3.7.6Postavljanje lamel parketa na pripremljenu podlogu. U cijenu je uključen samo rad, a parket i ljepilo su u režiji investitora.m2
3.7.7Brušenje i lakiranje parketa 3x. U cijenu je uključen samo rad i brusni papir, a lak je u režiji investitora.m2
3.7.8Ugradnja aluminijske dilatacijske lajsne na spoju keramike i parketa. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal i rad.m1
3.7.9Postavljanje parket lajsni 2x3 cm. U cijenu je uključen samo rad i vezni materijal, a lajsne su u režiji investitora.m1
3.7.10Postavljanje sokl lajsni. U cijenu je uključen samo rad i vezni materijal, a lajsne su u režiji investitora.m1
3.7.11Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.sat
3.8 BRAVARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.8.1Izrada i montaža ulaznih garažnih vrata "kiper" od vučenih profila, sa tegovima i standardnim okovom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.komplet
3.8.2Izrada i montaža dvokrilnih limenih vrata 160x210 ispunom od valovitog crnog lima d=1 mm, okov standard. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.kom
3.8.3Izrada i montaža jednokrilnih limenih vrata 90x210 sa ispunom od valovitog crnog lima d=1 mm, okov standard. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.kom
3.8.4Izrada i montaža stepenišne ograde od crne bravarije sa vertikalnim prečkama i rukohvatom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m1
3.8.5Izrada i montaža ravne ograde od crne bravarije sa vertikalnim prečkama i rukohvatom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m1
3.8.6Izrada i montaža giter rešetke za podrumske prozore od okruglog željeza, dimenzije 80/80 cm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.kom
3.8.7Izrada i montaža rukohvata od aluminijskog lima d=1,5 mm veličine 70x150 mm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m1
3.8.8Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.sat
3.9 STOLARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.9.1Ugradnja prozora. U cijenu uključeni rad i spojni materijal, a prozori su u režiji investitora.kom
3.9.2Ugradnja unutarnje drvene prozorske klupčice. U cijenu uključeni rad i spojni materijal, a klupčica je u režiji investitora.m1
3.9.3Ugradnja sobnih vrata. U cijenu uključeni rad i spojni materijal, a vrata, lajsne i kvake su u režiji investitora.kom
3.9.4Izrada i ugradnja hrastovog praga. U cijenu uključeni rad i materijal.m1
3.9.5Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.sat
3.10 STAKLARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.10.1Ostakljenje postojećih prozora ili balkonskih vrata jednostrukim staklom d=4mm. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
3.10.2Ostakljenje postojećih prozora ili balkonskih vrata IZO staklom d=4+12+4 mm. U cijenu uključeni rad i materijal.m2
3.10.3Jednostruko ostakljenje stubišnih prozora kopilitom. U cijenu uključeni rad i materijal, zajedno sa metalnim okvirom.m2
3.11 SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.11.1Zaštita podova od mehaničkih oštećenja tepisonom prije završnog ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.11.2Bandažiranje pukotina i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m1
3.11.3Struganje stare boje i tapeta sa zidova.m2
3.11.4Impregnacija zidova akrilnom emulzijom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.11.5Zaglađivanje zidova masom za gletanje 2x i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.11.6Priprema i ličenje zidova i stropova poludisperznom bojom 2x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.11.7Priprema i ličenje zidova od GK ploča poludisperznom bojom 3x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.11.8Priprema i ličenje zidova i stropova disperznom (perivom-fasadnom) bojom 2x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.11.9Priprema i kitanje spojeva zid-lajsna acrylnim kitom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m1
3.11.10Priprema i lakiranje stolarije uljnim lakom uz sve potrebne predradnje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.11.11Priprema i ličenje stolarije lazurnom bojom 2x u tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.11.12Priprema i lakiranje radijatora uljnim lakom uz sve potrebne predradnje. Obračun po rebru. U cijenu su uključeni rad i materijal.kom
3.11.13Postavljanje tapeta na pripremljenu podlogu. U cijenu su uključeni rad i ljepilo, a tapete su u režiji investitora.m2
3.11.14Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.sat
3.12 FASADERSKI RADOVI

BrojStavkaJed.mjeraJed.cijena
3.12.1Priprema, dovoz, montaža i demontaža skele. Cijena za period od mjesec dana.m2
3.12.2Izrada demit fasade koja se sastoji od: stiropora debljine 5,00 cm postavljenog na ljepilo i tiplima učvršćenog za fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanje staklene mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada zaribanom acrylnom žbukom granulacije 2,00 mm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m2
3.12.3Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.sat