Upis objekta u katastar


Upis u katastar

Preduvjet za upis u katastarski operat je završno izvješće nadzornog inženjera koje zamjenjuje nekadašnju uporabnu dozvolu
Izgrađena zgrada čija građevinska bruto površina nije veća od 400 četvornih metara može se početi koristiti nakon što nadležnom upravnom tijelu dostavite završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi te građevine. Ta isprava zamjenjuje nekadašnju uporabnu dozvolu. 
Ako je nadzorni inženjer izdao završno izvješće za građevinu, katastarski će je ured upisati u katastarski operat, službenu evidenciju prostornih podataka o vlasnicima i posjednicima nekretnina.
Obrazac zahtjeva za upis u katastarski operat možete preuzeti sa stranica Državne geodetske uprave
Preduvjet za upis u katastarski operat je da je u njemu formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.

Upis građevina izgrađenih do 15. veljače 1968.
Ako je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog upravnoga tijela.
Takva građevina upisuje se u katastarski operat ako je uz zahtjev priloženo uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izdano od katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave.

Upis objekata bez uporabne dozvole
Ako je građevina sagrađena na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. ne izdaje se uporabna dozvola te se objekt može upisati u katastarski operat ako je uz zahtjev priložena pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.
Zahtjev za izdavanje potvrde (Obrazac Z) možete preuzeti sa stranica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Upis građevine uz obveznu uporabnu dozvolu
Građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. do 1. listopada 2007. (dana stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju i gradnji) upisuju se u katastarski operat ako je uz zahtjev priložena uporabna dozvola ili uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.

Održavanje objekta
Kao vlasnik građevine odgovorni ste za njezino održavanje. Dužni ste osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unaprjeđivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, dužni ste poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.
Dodatne informacije: