posebna geodetska podloga PGP

Posebna geodetska podloga

Odgovarajuća posebna geodetska podloga je kartografska podloga (digitalni ortofoto plan s visinskim prikazom – slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Posebne geodetske podloge koriste se vezano uz postupke provođenju zahvata u prostoru što je u Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07) posebice navedeno u člancima 106, 107, 121 i 213.

Sukladno članku 101. i 104. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine16/07) odgovarajuće posebne geodetske podloge mogu izrađivati pravne osobe registrirane za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina i ovlašteni inženjeri geodezije.

Da bi se posebna geodetska podloga mogla koristiti za:
·         potrebe određivanja oblika i veličine građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru – članci 106. i 107. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07),
·         kao podloga za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice – članka 121. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07),
·         kao podloga za idejni projekt – članci 191. i 213. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07),
ona treba biti ovjerena od strane Područnog ureda za katastar, odnosno Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba .