Parcelacija zemljišta i parcelacijski elaborat

Parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan tog područja može se provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja.

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta

Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebno je Uvjerenje nadležnog ureda za graditeljstvo da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja.

Koja je namjena parcelacije zemljišta?

Namjena parcelacije zemljišta može biti:
  * formiranje građevinske čestice
  * formiranje katastarskih čestica zbog kupoprodaje nekretnina
  * formiranje katastarskih čestica u postupku povrata imovine
  * formiranje katastarskih čestica zbog ostavinske diobe
  * formiranje katastarskih čestica zbog dobivanja hipotekarnog kredita

Koji su dokumenti potrebni za parcelaciju zemljišta?

  * kopija katastarskog plana
  * posjedovni list
  * zemljišnoknjižni izvadak
  * dozvola ili suglasnost za parcelaciju
Napomena: Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci!

Parcelacijski elaborat

Parcelacijski elaborat može biti:
  * za diobu ili spajanje katastarskih čestica
  * za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja
Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja može biti:
  * Parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja
  * Parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije
  * Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli
  * Parcelacijski elaborat po rješenju o uvjetima građenja
  * Parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice

Kada se donosi rješenje o utvrđivanju građevne čestice?

Parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice u slučajevima kada za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica ili zemljište nužno za redovitu uporabu građevina.
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice donosi se::
  * ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina,
  * ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina veća od površine nužne za redovitu uporabu građevine,
  * ako je postojeća katastarska čestica, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine,
  * ako se radi o građevini za stalno stanovanje koja je izgrađena bez akta kojim se odobrava gradnja, a izgrađena je u skladu s prostornim planom i vlasnik građevine se obvezuje ishoditi akt kojim se odobrava gradnja u roku od 1 godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora za to zemljište
.
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice donosi nadležno upravno tijelo na temelju dokumenata prostornog uređenja.
Rješenje se donosi na temelju odgovarajuće posebne geodetske podloge katastarske čestice i izvoda iz katastarskog plana, koji se prilažu zahtjevu.

 

Izrada parcelacijskog elaborata

Za izradu parcelacijskog elaborata geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri međnih linija, zatim se računaju koordinate snimljenih točaka te kartiraju u neki od CAD programa. Takvi podaci se uklapaju u kopiju katastarskog plana.
Izrađeni parcelacijski elaborat se predaje u nadležni 
Katastarski ured na pregled i ovjeru, nakon čega se novonastalo stanje evidentira u katastarskom operatu.

Prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu su sastavni dijelovi parcelacijskog elaborata.
Prijavne listove za zemljišnu knjigu Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja
zemljišnoj knjizi.