Rješenje o uvjetima građenja
Rješenje o uvjetima građenja

Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja podnosi se u pisanom obliku posebnim odjelima velikih gradova i gradova koji su sjedišta županija ili županijskom upravnom tijelu.
Uz zahtjev trebate priložiti:
- tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi
- dokaz o pravu građenja na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na - -postojećoj građevini ako je riječ o dogradnji
- posebne uvjete tijela državne uprave nadležnog za poslove kulturnih dobara za građevinu koja se nalazi u naselju ili dijelu naselja koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno-povijesna cjelina ili je građevina upisana u taj registar kao kulturno dobro.
Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daje idejno-tehničko rješenje i smještaj građevine na građevnoj čestici na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi. Izrađuje ga projektant (ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer), a mora sadržavati podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima.
Idejni projekt zajedno s rješenjem o uvjetima građenja dužni ste trajno čuvati.